Novinky

Úvaha

Co je před námi

 

Co je před námi

Prožíváme opět historické chvíle. Začala válka, která se nás týká. V dnešní promluvě jsem se věnoval cílům ruského vedení a pokusil jsem se ukázat na modlářský charakter ruského státu. Současně spolu se všemi křesťany přemýšlím nad tím, jaký je náš úkol v této době. Nacházím několik důležitých apelů:

1. Ať se děje cokoli, nedovolme, abychom se stali nástroji zla. Zlo má mnoho podob a hybridní válka, která probíhá už řadu let, odhalila, že křesťané se stanou snadno obětí manipulací a falešných zpráv. Vždy mě pohoršovalo, že člověka, který napáchal v naší zemi tolik zla, šířil nenávist, vysmíval se právu, jednal jako agent nejagresivnějších mocností světa Ruska a Číny, volili do prezidentské funkce mnozí křesťané jen proto, že deklaroval svou podporu Izraeli. Myslím, že dnes je čas k pokání. Už si nemůžeme dovolit nechat se svést někým, kdo je nositelem agrese a nenávisti.

2. Druhým apelem je důraz na naši angažovanost. Musíme se angažovat ve prospěch slabých, uprchlíků, lidí ohrožených a pronásledovaných. Opět zde vyjadřuji své dlouhodobé pohoršení nad tím, jak i mnozí křesťané propadli hysterickému strachu z uprchlíků a podlehli manipulativním anti uprchlickým kampaním nemorálních politiků. Kristus vždy stál na straně těch, kdo byli vyloučení, pronásledovaní, kým druzí pohrdali. Na nás teď je, abychom se postavili jednoznačně na jeho stranu. Věnujme tedy pozornost těm, kdo budou v nouzi, abychom jim poskytli peníze, prostředky k životu, ochranu a všemožnou pomoc.

3. Třetím apelem je výzva k modlitbám. Buďme těmi, kdo svými modlitbami budou zastavovat síly zla a destrukce a kdo budou naopak přivolávat Hospodinův pokoj. Modleme se moudře a jasně, hledejme Kristovu tvář v tvářích těch, na něž padají bomby.

4. Připravme se na to, že válka se může týkat i nás. Dejme do pořádku svůj vztah s Bohem, navraťme se ke své prvotní víře a lásce. Dejme do pořádku své rodiny, vztahy se sousedy a spolupracovníky, dejme do pořádku svůj vztah k církvi. Ani naše životy nejsou v tuto chvíli v bezpečí. Nezapomeňme, že Putin vede válku proti USA a Západu, jehož jsme součástí.

5. Nastává postní doba. Vyzývám Vás tedy, bratři a sestry, abyste se zapojili do postu a volali denně k Hospodinu o milost. Formy postu mohou být různé: zdržení se od masa, od sladkostí, alkoholu, kávy a čaje, zdrženlivost v sexuální oblasti, zřeknutí se televize či jiné zábavy. Ušetřený čas věnujme druhým lidem – setkávejme se, navštivme ty, na něž jsme neměli čas. Ušetřené peníze chceme ve sboru dát stranou a mít je připravené pro uprchlíky, kteří se brzy i v Plzni objeví.

6. Postní doba je dobou přípravy na Velikonoce. Mějme tedy i to na mysli – že Velikonoce nejsou jen prodlouženým víkendem, ale že jsou největší událostí v církevním roce. Chceme je slavit tak, aby se prohloubilo naše chápání Kristovy smrti a vzkříšení. Chceme prožít i to, že s Kristem jsme zemřeli a povstali z mrtvých. Velikonoce chceme využít i k tomu, abychom obnovili své křestní sliby a znovu Hospodinu vydali své životy. Proto se na ně potřebujeme dobře připravit. Začneme se středu bohoslužbami, při nichž přijmeme znamení popelce – znamení toho, že jsme jen prach, že si uvědomujeme, že se v prach znovu obrátíme, ale že nás Bůh povolal k tomu, abychom byli živí.

7. Během postní doby budeme sledovat události na Ukrajině. Chtěl bych, aby i mé nedělní promluvy při bohoslužbách byly aktuální. Z toho důvodu nebude možné, abych se vyhýbal politice. Mnoho lidí i mimo náš sbor sleduje záznamy těchto kázání. Jsou pro ně důležité. Prosím tedy, abyste se během postu modlili i za to, aby naše církev byla pro lidi stojící mimo ni srozumitelná, otevřená, vstřícná, aby byla místem, kam začnou lidé chodit pro naději a kde budou nacházet cestu k živému Bohu. Každý z nás je tím ukazatelem ke Kristu. Každá naše modlitba, píseň, svědectví jsou pro návštěvníky bohoslužeb důležité. Proto se během postu soustřeďme i na to, abychom přicházeli na bohoslužby připraveni, vědomi si toho, že nás Bůh může chtít použít k tomu, abychom někoho vedli k obrácení. Obnovujeme nedělní kavárnu – i to je signál, že můžeme naše návštěvníky pozvat k rozhovoru a že s nimi můžeme sdílet nejen své úzkosti, ale i svou naději.

Přeji Vám pokojný týden.

Petr Vaďura