Aktuální dění

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. J 13,35

Vítáme Vás v našem sboru

21. leden

09:00 káže: Filip Jandovský

Jon 3,1-5.10; Ž 62,6-13; 1K 7,29-31; Mk 1,14-20

chvály: Katka Jandovská

sbírka: sborové potřeby

14:00 Velká synagoga – Vzpomínkové shromáždění

 

18:00 modlitební setkání: Vlaďka Loučímová

Jménem plzeňské ekumeny Vás zvu na ekumenickou bohoslužbu v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů – konkrétně 25. 1. 2017 od 18:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská 11, káže: Filip Jandovský, bohoslužbě předsedá: biskup Tomáš Holub

Vylosované novoroční biblické verše pro sbor a další oblasti služeb jsou na nástěnce vedle kavárny. Kdo si nevylosoval svůj osobní novoroční biblický verš, může tak učinit na stolku u dveří ve velkém sále.

Křestní přípravka pro děti i dospělé začne v únoru 2018. Rodiče ať přihlásí své děti u faráře, nebo je povzbudí k přímému oslovení.

V návaznosti na jeden z textů perikop minulého týdne (1. Kor. 6:19-20) oznamujeme, že díky reklamní spolupráci s Fitness Barbory Pavlovové Mrázkové v budově ČNB (naproti kapli) máme k dispozici volné vstupy, zájemcům z řad členů a přátel prozradíme patřičné heslo v kanceláři. Ostatním nechť je útěchou verš z 1. Tim 4,8a;

Na nástěnce je přehled letošních kurzů na Poušti.

Rýsuje se možnost pracovního výjezdu dobrovolníků do USA. Dobrovolníci si zaplatí letenku a přijmou pohostinnost lidí v USA. Půjde o lehčí manuální práci ve sborech ECM, v jejich střediscích nebo spolupráce na dobročinných projektech. Případní zájemci, dejte vědět a napište si o bližší informace Janě Křížové do 25. 1. 2018 (jana.krizova.umc@gmail.com).

Farní střípky

Chystáme další sborový výjezd – poznačte si prosím do diáře 11.-13.5.; podrobnosti budeme postupně přidávat, samozřejmě i Vaše podněty, návrhy, přání jsou více než vítána.

Skupinkáři jsou zváni ke společnému pololetnímu setkání /vysvědčení/ a vzájemnému povzbuzení v neděli 4.2. od 16:30h v kavárně.

Finance - Bylo by možná hezké, kdyby tady tahle kolonka být nemusela. Scházíme se ale v budově, ve které se musí topit a které je potřeba čas od času opravovat, plat faráře je jenom zčásti hrazen ze státního rozpočtu (a i to brzo skončí) i další sborový i církevní provoz něco stojí.

Po stránce finanční sbor žije především z příspěvků členů a přátel sboru a z darů. Podnikatelé i zaměstnanci si mohou dar církvi odečíst ze základu daně. Pro účely daňového přiznání Vám jsou vystavována potvrzení o daru (pokud by se Vám nedostávalo, či potřebujete nějakou změnu, dejte nám vědět). Děkujeme Vám za Vaši štědrost a velkorysost. Máme naději, že společně přispíváme na něco, na čem nám záleží a co je snad smysluplné.

Daruj také sebe: Pokud se chcete zapojit do služby ve sboru, máte možnost. Služba druhým přináší nejen uspokojení, ale i radost, smysl a zralost. Nikdo nemůže dělat všechno, zároveň ale věříme, že každému dal Bůh nějaké obdarování a že jeden ze způsobů jak toto obdarování využít, je služba v rámci sboru. Myslíme si, že zdravá církev není „show“ několika jedinců, ale že se na jejím chodu má podílet mnoho Bohem obdarovaných mužů a žen. Rád Vám nabídnu či s Vámi budu hledat konkrétní možnost zapojení. Díky všem, co jsou zapojeni i těm, co o tom uvažují a zapojí se. Filip

PS: Prakticky – Potřebujeme ještě jednu posilu do teamu promítačů a také jeden zvukař. Více informací, odpověď na otázku a zaškolení dá Zdena Rejšilová a za zvukaře Honza Melka;

DENNÍ ČTENÍ NA ROK 2018 je ještě k dispozici v kanceláři sboru, cena 80,-Kč.

V kanceláři je k dispozici několik publikací: brožura ECM V PLZNI V LETECH 1923 – 1989 / 50,-Kč/;  Ekumenický překlad Bible / 150,- Kč/. Pokračujeme stále ve sběru plastových víček pro Kamilku /její příběh je na nástěnce/, hliníku, poštovních známek.

Pracovní texty

Dt 18,15-20; Ž 11; 1K 8,1-13; Mk 1,21-28                                               4. neděle po Zjevení            28.01.

Iz 40,21-31; Ž 147,1-11; 1K 9,16-23; Mk 1,29-39                                    5. neděle po Zjevení            04.02.

2Kr 2,1-12; Ž 50,1-6; 2K 4,3-6; Mk 9,2-9                                                Neděle proměnění               11.02.

Jl 2,1-2.12-17; Ž 51,3-19; 2K 5,20b-6,10; Mt 6,1-6.16-21                        Popeleční středa                  14.02.

Gn 9,8-17; Ž 25,1-10; 1Pt 3,18-22; Mk 1,9-15                                         1. neděle postní                  18.02.

Modlitby ECM v ČR & SR

Banská Bystrica

Prosím o modlitby za študentov teológie a katechetiky, ktorí sa v tomto období učia na skúšky. Nech im Pán Boh dáva trpezlivosť, vytrvalosť a múdrosť. Prosme tiež o to, aby si Boh povolal nových pracovníkov, nových študentov, ktorí by sa chceli pripravovať na prácu kazateľov.       Pavel Procházka

Praha Horní Počernice

Prosíme o modlitby za

­ pokojnou přípravu farní konference 28. 1. a její průběh

­ doplnění staršovstva, výborů a vedoucích dětských besídek

­ moudrost pro vedoucí mládeže

­ nové rodiny ve sboru

­ zdravotní stav faráře partnerského sboru ve Virginii, USA

­ dokončení rekonstrukce sborových prostor

­ změny po výroční konferenci – za nového kazatele a za rodinu současného faráře; Richard Novák

Sborové modlitby

Děkujme Pánu za lásku, milost, ochranu a sílu na každý den, za bratry a sestry, kteří jsou pro nás posilou ve víře, za všechny, kdo na nás pamatují ve svých modlitbách. Buďme jim svým životem i modlitbami k užitku.

Děkujme za Boží shovívavost se světem, že je stále ochoten přijmout každého, kdo činí pokání. Prosme, abychom byli pro hledající a ztracené pomocí na cestě ke Kristu, za proměňování naší společnosti evangeliem.

Vyprošujme u Pána požehnání a ochranu pro nadcházející rok. Ať mezi námi působí moc Ducha Svatého. Prosme za Boží vedení, moudrost a zodpovědnost při rozhodování, za ochotu a nasazení v konkrétní práci pro Boží království ze strany každého ve sboru. Mysleme na spolupráci a zodpovědnost mezi farářem, staršími, členy výborů a všemi členy sboru. Prosme o prosazování Boží vůle při práci s dětmi, mládeží i hledajícími.

Mysleme v modlitbách na zdárný průběh akcí sboru.

Pamatujme na bratry a sestry, kteří potřebují pomoc v nemoci, ve stáří, smutku či osamění, na cestách, v nemocnicích i jinde mimo domov.

Nezapomínejme na prosbu o požehnání pro partnerské sbory, přidružená střediska Diakonie i ostatní organizace věnující se službě potřebným.

Usilujme na modlitbách o to, aby Pán žehnal křesťanským sborům bez ohledu na denominaci. Modleme se za ochranu, požehnání a úspěch všech, kteří slouží Pánu, zvláště pak služebníkům v první linii na misiích, při humanitární pomoci, v zemích, kde je křesťanství potíráno.

Prosme za zimní počasí. Ať nás Pán ušetří dusivých smogů a dá krajině i lidem odpočinek a ochrání je od depresí. Prosme v modlitbách za bezpečí v rodinách, v ulicích i na silnicích, za prostředí důvěry a lásky mezi lidmi, která překoná nenávist a zlobu.

Modleme se za utišení válek a násilností. Prosme Pána o nadpřirozenou pomoc a ochranu pro pronásledované, postižené válkou, terorem, přírodními katastrofami i těm kdo, postiženým pomáhají. Ať snahy těch, kdo války a násilnosti rozdmychávají, vyjdou naprázdno.

 

Prosme v modlitbách o moudrost, pokoru, Boží bázeň a sebereflexi pro lidi v moci postavené. Ať odolávají mamonu a korupci. Vyprošujme vládu práva. Ať je zlo odhalováno a potíráno v každé podobě. Ať se přijímají zákony, dle Boží vůle. Prosme Pána, ať skrze voliče prosadí svou vůli při druhé prezidentské volbě v naší republice.